Baptisták


A baptista vallás, mely Magyarországon 1905 óta törvényesen elismert vallásfelekezet, a keresztyénség protestáns ágához tartozik. (Az 1947. évi XXXIII. tc. egyenjogúsította a baptistákat a többi bevett egyházakkal) Protestáns annyiban, amennyiben nem katolikus. Mi jobban szeretjük magunkat evangéliuminak vallani, mivel minden törekvésünk az, hogy gyülekezeti és közösségi életünket az evangéliumban és az apostoli levelekben található elvekhez és egyszerűséghezszabjuk.
Honnan ered a baptizmus?

A baptista vallás keletkezése nem fűződik reformátor, vagy más személy nevéhez. A kálvinisták Kálvinról és a luteránusok Lutherről neveztetnek, mert a két felekezethitélveit Kálvin és Luther fektette le. A baptista vallástörténelemben hiába keresünk emberi alapítókat. Történetükben találunk vértanukat, misszionáriusokat, akik egy- egy országban elkezdték a baptista missziómunkát. Honnan erednek hát a baptisták?

Ne tűnjék szerénytelenségnek, ha azt mondjuk, mert mást nem mondhatunk, hogy a baptisták az Újszövetségben találják eredetüket. Nem játszunk a szavakkal s nemakarjuk az a hitet kelteni, hogy a baptista vallásfelekezet az újszövetségi idők ótatöretlen vonalban élt egészen napjainkig, még kevésbé óhajtjuk azt állítani, hogy a baptista egyháznak szerves és töretlen kapcsolata lenne az újszövetségi gyülekezetekkel. De állítjuk, hogy azokat az elveket, amelyeket hirdetünk, megtaláljuk az Újszövetségben s gyakorlatunk legközelebb áll az újszövetségi gyülekezetek gyakorlatához. Az egyháztörténet igazolja, hogy azoknak a bibliai igazságoknak, amelyeket különösen mi baptisták hirdetünk, a keresztyénség 2000éves élete alatt mindég voltak hirdetői. Mindég volt egy-egy közösség, amely az általunk vallott bibliai igazságok valamelyiket tanította, gyakorolta és továbbadta.Ezek a közösségek eltűntek ugyan az idők süllyesztőjében, de a tiszta bibliai elveketátvette mindig egy más közösség s az elvek és igazságok megmaradtak. Ilyen formán a baptisták megtalálják azt a fonalat amely visszavezeti őket tanításuk forrásáig, az újszövetségi időkig egészen az Úr Jézus Krisztusig.